Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA YA GATANU YA PASIKA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA GATANDATU YA PASIKA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
- IDOMINIKA Y'INDWI YA PASIKA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANDATU (IMISA YO MU GITONDO)
- UMUSI MUKURU WA PENTEKOTI
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE: BIKIRA MARIYA NYINA W'EKLEZIYA
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- UMUSI MUKURU W'UBUTATU BWERANDA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
UMWAKA B IDOMINIKA YA GATANDATU YA PASIKA UMWAKA B12/5/2021
KU WA GATATU
IGISOMWA CA MBEREIZABURIINKURU NZIZA


Ivyo dusoma mu gitabu c'Ibikorwa vy'Abatumwa (Ibik.17,15.22-18,3)

Muri irya misi, abari banyuruje Pawulo bamushikana i Atene, bahindukiye abatuma kubwira Silasi na Timote ngo bamusangeyo badatevye.

Pawulo ahagaze hagati y'ishengero ry'Abanyatene, aca abigisha ati:
«Yemwe bantu b'i Atene mwe, n'aho nakagendeye, sinari bwabone abasenga nkamwe. Naraciye aho mwambariza imana zanyu, ndihweza nsanga mwanditse ku ruhimbi rumwe ngo ni urw'Imana itaramenyekana.
None, iyo Mana mutaramenya ni yo nje kubamenyesha. Iyo Mana yaremye isi n'ibiri kuri i yo, ni yo Mukama w'ijuru n'isi, kandi ntiba mu nyubakwa zagizwe n'abantu. Ntikeneye abasuku kuko ata co ikenye, kuko ari yo itanga ubuzima, ikabuha bose na vyose.
Yararondoye umuntu umwe rudende, imugira se w'abo bantu bose bakwiye isi yose. Ni yo yageze imibarwa n'imbibe z'ibihugu bazobamwo. Kwari ukugira ngo barondere iyo Mana gushika bayubure n'aho itari kure yabo cane. Ni yo iduha ubuzima, ni yo tugendako, kandi ni yo nyamuko yacu, nk'uko bamwe mu b'iwanyu babivuze bati: Natwe turi muri uyo muryango.
None ko muturuka mu muryango w'Imana, ntitugereranye rero Imana n'ibigereranyo vy'amabuye, vy'inzahabu canke vy'ifeza vyagizwe n'ubuhinga bw'abantu. Imana noneho yarahumirije ntiyaraba ubwo bujuju, none ubu ishaka ko abantu bose n'aho bari hose bokwigaya. Kuko yigeneye umusi izoza gucira bose urubanza rutunganye. Mbere n'Uwuzoruca yaramuzuye mu bapfuye, ngo ntihagire uwugira akarigangamuhogo.»

Bumvise ariko aravuga ivy'izuka, bamwe baritwengera, abandi barishibukira, ngo: «Tuzoba turavyumviriza uwundi musi.» Pawulo rero aca ava hagati yabo. Ariko, bamwe baca bamwoma amaguru mu nyuma, baramwemera. Muri bo, hari Diyoniziyo, umucamanza, n'umugore yitwa Damarisi, n'abandi. Ivyo biheze, Pawulo rero ava i Atene, aja i Korenti.