Ekleziya y'i Bujumbura
Abakenyezi bahurikiye mu migwi yo kwiteza imbere bo muri Paruwase Kamenge barahawe inyigisho ku kuntu bogendera ubukristu muri iyi si ya none01/03/2024 | ababisomye 21 | Michel NIBITANGAMu gihe himirije umusi mukuru wahariwe abakenyezi, umupfasoni Anabelle Nahishakiye yatanze izo nyigisho yahanuye abo bakenyezi bo mu Kamege ngo ntihazogire muri bo abitwara ukutari kwo bitwaje ngo ni
Paruwase Magara ni yo yakiriye amatora mu muhari w'aba Scouts mu ntara y'ubutumwa ya Rumonge27/02/2024 | ababisomye 27 | Michel NIBITANGAGĂ©rard Ntibanyiha ni we yatowe gutwara urwego nyobozi ku rwego rw'iyo ntara
Aba Scouts bo muri paruwase Munanira kw'ivuriro rya Munanira mu kwibuka uwatanguje uwo muhari26/02/2024 | ababisomye 38 | Michel NIBITANGAAbo ba Scouts, ha mpande y'utwigoro bari bamazemwo imisi, umwe wese aho aherereye, bahisemwo kwibuka uwatanguje umuhari wabo mu gukorera hamwe igikorwa co gusuhuza abarwayi kuri iryo vuriro
Amakuru y'imibano
Ukwibuka imyaka 24 iheze habaye ubwicanyi bwagiriwe abanyeshuri bo kuri kaminuza y'Uburundi13/6/2019 | ababisomye 6424 | Michel NIBITANGAIco uyu mwaka wisangije ni ishirwaho ry'ishirahamwe «Girubuntu UB 95» rihurikiyemwo abacikacumu b'ubwo bwicanyi
INGINGO NGENGABUTUMWA ZISHINZWE N'INAMA Y'ABEPISKOPI GATOLIKA B'I BURUNDI KUGIRA HUBAHIRIZWE ITEKA RY'UGUHIMBAZA ISAKARAMENTU RY'UKARISTIYA20/4/2019 | ababisomye 7585 | Michel NIBITANGAInama y'Abepiskopi gatolika b'i Burundi yisunze ko ari ngombwa kwubahiriza amategeko ya liturjiya imbere y'amakosa yibonekeza
I KIMINA, ABASAVERI BARATANGUYE IBIKORWA VY'UKWUBAKA INZU Y'UMUHARI KU RWEGO RW'IGIHUGU25/09/2018 | ababisomye 7041 | Michel NIBITANGAZénobé NIRAGIRA yarashimiye Abasaveri bitavye ivyo bikorwa, hamwe n'abamaze gutanga uburyo bose, kuko ari bo bashoboje ko ivyo bikorwa bitangura
IKORESHWA RY'AMASASHE N'UTUNDI DUTEKEZO DUKOZE MU TUMWANYA RIRABUJIJWE MU GIHUGU C'UBURUNDI13/08/2018 | ababisomye 6082 | Michel NIBITANGAIvyo biboneka mw'itegeko inomero 100/099 ryasohowe n'ibiro vy'Umukuru w'igihugu kuri uyu wa 8 Myandagaro 2018
Mu ruganda rw'inyigisho ngororamutima, urwaruka rwo mu Kinama na Buterere rwarahanahanye ivyiyumviro n'abajejwe intwaro ata gutinyana21/06/2018 | ababisomye 4456 | Michel NIBITANGA«Nk'uwurongoye abandi, uru ruganda rwambereye akaryo ko kumenya, kwumviriza abenegihugu kurusha uko nahora, be n'uburyo bwiza bwo kwumviriza umuntu» (NDIKUMANA Samuel, Karitiye KIYANGE)
Ugukebura abasamaza abakristu basengera muri Paruwase Guido Maria Conforti yo mu Kamenge18/06/2018 | ababisomye 21919 | Michel NIBITANGAImisore n'inkumi ni yo migwi biboneka ko igwiriyemwo abakunda guhagarara kw'irembo ry'isengero, bibereye mu nkuru n'inyifato zitabereye
Ekleziya kw'isi
Paruwase Buyenzi: Abasomyi b'Ijambo ry'Imana bo mugisata c'abavuga ikirundi barahimbaje umuvunyi wabo7/10/2021 | ababisomye 18369 | Michel NIBITANGAPatiri mukuru wa Paruwase Buyenzi avuga ko abasomyi b'Ijambo ry'Imana bafasha abakristu gusenga neza mugihe basomeye neza Ijambo ry'Imana
Ivyavugiwe mu nama y'ishirahamwe UCAP ku ruhara ubuhinga bwa none bw'ukumenyesha amakuru bwagize mu gihe c'ikiza karanda ca Coronavirus6/7/2020 | ababisomye 3369 | Michel NIBITANGAUbwo buhinga bw'ukumenyesha amakuru bwarafashije abakristu kuguma baronka inyigisho ndoramana, bwongera burorosha itumatumanako ry'amakuru ajanye na Ekleziya, gutyo bararonka ikibaremesha mu bihe bito
Mw'isengero Notre Dame y'i Paris mu Bufaransa haraye habaye imisa ya mbere kuva ihiye16/6/2019 | ababisomye 2469 | Michel NIBITANGAMuri iyo misa yari irongowe n'Umwepiskopi wa Diyoseze ya Paris, Musenyeri Michael Aupetit, abapatiri bari bambaye inkofero zikomeye z'ukwikingira mu mutwe (casques)
Bikira Mariya Umuvyeyi w'Ekleziya n'uw'abantu, uwo duhimbaza ku musi wa mbere ukurikira Pentekoti10/6/2019 | ababisomye 5911 | Michel NIBITANGAMariya twaramugabanyeko Umuvyeyi, twaramurazwe n'Umwana w'Imana; ni Eva wa kabiri, ni we Nyina w'abazima, yadusubije ubuzima bw'Imana
IVYO TUZIRIKANA MU NDWI YA KABIRI Y'UBUTUMWA BWA PAPA MU KWEZI KWO GUKWIZA HOSE INKURU NZIZA YA YEZU KRISTU05/10/2018 | ababisomye 7869 | Michel NIBITANGAInyigisho ya Papa itegekanyijwe kuri iyi ndwi itwibutsa ko Umuryango ari wo Ekleziya yo ku ziko
IVYO TUZIRIKANA MU NDWI YA MBERE Y'UBUTUMWA BWA PAPA MU KWEZI KWO GUKWIZA HOSE INKURU NZIZA YA YEZU KRISTU04/10/2018 | ababisomye 3459 | Michel NIBITANGATurafise ibintu bibiri twozirikana mu vyo ibisomwa iyi nyigisho yisunga bidusaba kurwanya mu buzima bwacu: ishari n'ugutirimutsa abantu bato bato (Mariko 9,42).

Urakaninahazwa, Kristu, Wewe Jambo ryamaho ry’Imana nzima. Uyu musi, ntidukomantaze imitima yacu, nitwumvirize riho ijwi ry’Umukama. Urakaninahazwa, Kristu, Wewe Jambo ryamaho ry’Imana nzima.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Luka (4, 24-30)

Ngo aze i Nazareti, Yezu arabwira ishengero mw’isinagoga ati: «Ni ukuri ndabibabwiye: nta muhanuzi n’umwe yumvirwa aho yavukiye. Kandi ndababwiye ukuri: muri Israyeli hari abapfakazi benshi mu gihe ca Eliya, hamwe imvura yatara mu myaka itatu n’amezi atandatu, hagatera inzara kw’isi yose; yamara Eliya ntiyarungitswe ku mugore n’umwe atari kumupfakazi w’i Sarepta muri Sidonni. Hari kandi abanyamibembe benshi mu gihe c’umuhanuzi Elize nta n’umwe yabakizemwo, atari Nahamani umunyasiriya.»

Mu kwumva ivyo, baciye bose banigwa n’ishavu mw’isinagoga; bavuye hasi, baramuhindira inyuma y’igisagara, bamujana gushika gushika hejuru ku musozi igisagara cari cubatsweko ngo bamucuranguze. Ariko we, abaciye hagati, arigira.

 

Rondera
Urutonde rw'Imisa
I. VICARIAT DE SAINT MICHEL
1. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
A. Messes
Samedi : 17h00 (en Français)
Dimanche : 6h00 (en Kirundi),  7h00 (en Kirundi),  8h15 (en Français),  10h00 (en Kirundi),  12h00 (parfois, possibilitĂ© d'une messe circonstancielle, en Kirundi), 17h00 (en Français)
B. Adoration
Mardi : toute la journée, à la Chapelle
Jeudi : toute la journée, à la Chapelle
Samedi : 6h45 Ă  8h00
2. PAROISSE SAINT MICHEL
A. Messes
Samedi : 17h00
Dimanche : 06h15, 08h00, 10h00, 12h00 Kiswahili, 17h00
B. Adoration
Jeudi : toute la journée
3. PAROISSE BUYENZI
A. Messes
6h00 (en Kirundi), 8h00 (en Kiswahili), 10h30 (en Kirundi), 16h30 (en Kirundi)
B. Adoration
Mercredi : 17h30
4. PAROISSE KANYOSHA
A. Messes
6h00, 7h30, 9h00, 10h30 et 16h
B. Adoration
Jeudi : 18h00
Dimanche : 13h00 Ă  16h00
Premier vendredi du mois : toute la journée
5. PAROISSE KININDO
A. Messes
6h00, 7h30, 8h45, 10h30, 17h30
B. Adoration
Jeudi, toute la journée
6. PAROISSE MUSAGA
A. Messes
Samedi : 17h00
Dimanche : 6h10, 08h00, 10h30, 16h30
B. Adoration
Mardi : 12h00 Ă  16h00
Jeudi : 15h00 Ă  16h00
Vendredi : 12h00 Ă  14h00
7. PAROISSE NYAKABIGA
A. Messes
Samedi : 17h30
Dimanche: 6h00 (en Kirundi), 8h00 (en Kiswahili), 10h00 (en Kirundi), 17h00 (en Kirundi)
B. Adoration
Du lundi Ă  vendredi : 7h00 Ă  16h45
8. PAROISSE RUZIBA
A. Messes
6h30, 8h30, 10h30, 16h30
B. Adoration
Jeudi 15h et le 1er vendredi du mois
9. PAROISSE MUTANGA SUD
A. Messes
6h15, 08h15, 10h30, 17h00
Campus Mutanga : messe à 11h (en kirundi et en français alternativement)
B. Adoration
Mardi : toute la journée après la messe de 6h00
II. VICARIAT DE GIHOSHA
1. PAROISSE GIHOSHA
Messes de la semaine
Lundi - Samedi : 06h30
Dimanche : 6h00, 10h30, 16h00 ( en Kirundi) 08h15 en Français
Lundi à 18h00, messe en Français, suivie de l'adoration, jusqu'à 19h00.
Vendredi : Adoration à 17h30, suivie de l'Eucharistie en Français, à 18h30
2. PAROISSE BUTERERE
A. Messes
6h00, 8h00, 10h00, 16h30
B. Adoration
Jeudi : 15h00 Ă  17h15
Samedi : 5h30 Ă  6h20
3. PAROISSE GATUMBA
A. Messes
6h30, 8h30, 10h30
B. Adoration
Jeudi : 7h00 Ă  8h00
Deuxième lundi du mois : 17h30 à 19h00
4. PAROISSE KAMENGE
Messes
6h, 7h30, 9h00 (swahili),10h30,16h30
Gatunguru : 9h30
Nyabagere : 9h30
Muberure : 8h00, 10h00
Nyambuye : 8h00, 10h00
Gishingano : 8h00, 10h00
Buhayira : 9h30
Mbirira : 8h00
Adoration Ă  la Paroisse
Jeudi 16h30 un jour par mois
5. PAROISSE KINAMA
A. Messes
06h00 (en Kirundi), 08h00(en Kiswahili), 10h00 (en Kirundi), 16h00 (en Kirundi)
Gahahe-Carama (en Kirundi) : 07h00 et 09h30
Gasenyi (en Kirundi) : 09h00
B. Adoration
Lundi Ă  samedi de 7h00 Ă  19h00
6. PAROISSE NGAGARA
A. Messes
Samedi : 17h30
Dimanche: 6h00, 08h00, 10h00, 17h00
B. Adoration
Jeudi : 17h00 Ă  17h30
AUMONERIES ET CHAPELLES
1. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
A. Messes
8h15, 10h30
B. Adoration
-
2. AUMONERIE DE LA POLICE
A. Messes
API : 7h30 et 10h30
Socarti : 7h30, 10h30
Ex ENAPO : 8H30
1er GMIR (Buyenzi) : 10h30
2ème GMIR (Kanyosha) : 10h30
Socarti : Adoration, 1er mercredi du mois
3. CENTRE JEUNES KAMENGE
Messe
10h30 en français
4. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
Messes
6h00, 8h00,10h00 et 16h00
Adoration
Lundi Ă  vendredi Ă  partir de 7h00 jusqu'Ă  21h30
Dimanche de 13h00 Ă  18h00
4. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
Messe
Messe des séminaristes : 6h45
1ère Messe des fidèles : 8h30
2ème Messe des fidèles : 10h15
Adoration
Adoration du Saint Sacrement par les séminaristes et autres fidèles qui veulent : Dimanche à 18h15 à 19h00
III. VICARIAT DE BUHONGA
1. PAROISSE BUHONGA
A. Messes
Samedi : 12h00
Dimanche : 7h30, 10h00
B. Adoration
Jeudi : 7h30 Ă  8h30
Jeudi de la troisième semaine du mois : toute la journée
2. PAROISSE JENDA
A. Messes
Samedi : 12h00
Dimanche, 7h45, 10h00, 16h00
B. Adoration
Jeudi : toute la journée après la messe de 7h15
3. PAROISSE KARINZI
A. Messes
7h30, 10h00
B. Adoration
Du lundi au samedi : 6h00 Ă  6h30
4. PAROISSE MAGARA
A. Messes
7h30, 10h00
B. Adoration
Dimanche : 7h00 Ă  7h30
5. PAROISSE MATARA
A. Messes
7h30, 10h00
B. Adoration
Jeudi : 15h00
6. PAROISSE MAYUYU
A. Messes
8h00, 11h00
B. Adoration
Vendredi : 8h00 Ă  17h00
7. PAROISSE MUBIMBI
A. Messe
7h30, 10h00
B. Adoration
Jeudi : 8h00 Ă  10h00
8. PAROISSE MUTUMBA
Messes
7h30 et 10h00
Adoration
Jeudi Ă  14h00 sauf le 1er vendredi du mois (7h30)
9. PAROISSE RUGAZI
A. Messes
7h30, 10h30
Jeudi : 15h00
B. Adoration
Jeudi : 8h00
10. PAROISSE RUSHUBI
A. Messes
7h30, 10h00
B. Adoration
Jeudi : 8h00
11. PAROISSE RUTONGO
A. Messes
7h30; 10h00
B. Adoration
-
IV. VICARIAT DE MURAMVYA
1. PAROISSE BUKEYE
A. Messes
Samedi : 16h00
Dimanche : 6h00 , 7h40, 9h30, 11h30
B. Adoration
Jeudi : 7h10 Ă  19h00
2. PAROISSE BUKWAVU
A. Messes
7h30, 10h00
B. Adoration
Jeudi : 14h00 Ă  15h00
3. PAROISSE BUZIRACANDA
A. Messes
Samedi : 12h00
Dimanche : 7h30, 10h00
Mercredi : 17h30 (Messe en Français)
B. Adoration
Jeudi : 16h00
Dimanche : 13h00
5.PAROISSE GASURA
4. PAROISSE KIGANDA
A. Messes
Samedi : 11h00
 Lycee: 16h00
Dimanche : 7h00, 9h00, 11h00
B. Adoration
Jeudi : 16h00
Dimanche : 13h00
5. PAROISSE KIVOGA
A. Messes
6h30, 8h30, 10h30, 12h30
B. Adoration
Jeudi : après la messe de 6h30
6. PAROISSE MUNANIRA
A. Messes
Samedi : 12h00
Dimanche : 7h15, 10h00
B. Adoration
Jeudi : 7h30 Ă  18h00
Premier vendredi du mois : 7h30 Ă  12h00
7. PAROISSE MURAMVYA
A. Messes
7h00, 8h30, 10h30
B. Adoration
Jeudi : toute la journée
8. PAROISSE RYARUSERA
A. Messes
8h00, 10h15
B. Adoration
Jeudi : après la messe de 6h30
Mwoba mufise ico mubaza?
Tanga
Twite za CEDICOM
Twite za Papa
Facebook ya CEDICOM
Abari kumurongo : 67
Centre Diocésain de Communication CEDICOM
Uburyo bwokutwakura
Bld Patrice Lumumba, 21, Bujumbura, Burundi
+257 22 22 05 00
+257 65 19 52 50
B.P. 690 BUJUMBURA BURUNDI
cedicom.buja@gmail.com
Kwiyandikisha kukurontswa inkuru
Baza ikibazo
©2024. CEDICOM Archidiocèse de Bujumbura Designed by : DS COMPANY
Tanga * Karitas (abatishoboye)* Ugufasha abaseminari n'abamenyeshamana* Ukwubaka amasengero kumashure* Ugushigikira abasaserdotiUburyo bwo gufashaKoresha konte za DiyosezeMu marundi : Interbank Burundi : 701-02790-0152(Diocèse de Bujumbura)Mu ma dolari : BRB : 3302/493 (Archidiocèse BUJA/USD) Swift Code : BRBUBIBIMu ma Euro : BRB : 3320/368 (Archidiocèse de Buja/EURO) Swift Code : BRBUBIBI