Ijambo ry'Imana
- UMUSI MUKURU W’ISAKARAMENTU RYERANDA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- UMUSI MUKURU W'UMUSHAHA MWERANDA WA YEZU
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 14 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 15 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 16 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
IDOMINIKA YA 16 YO MU MWAKA
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
Umwaka C UMUSI MUKURU W'UMUSHAHA MWERANDA WA YEZU 1/7/2022
Ku wa gatanu
IGISOMWA CA MBEREIZABURIINKURU NZIZA

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Amosi (8, 4-6.9-12)

Nimwumve iri jambo, mwebwe mwebwe mukandagira aboro, mugashaka kumara abatobato mu ntara. Kuko muhora muvuga muti: «Mbega, imboneko z’ukwezi zizoshira ryari, ngo tubone kwishorera amahonda? Mbega isabato izorengana ryari, ngo tubone kwishorera ingano? Tuzoheza tugabanye ingero, twongereze ibiguzi, duhindure iminzane. Umurushwa tuzomugura bikeyi, umworo na we inkweto gusa: eka n’ibikumbi vy’ingano nyene tuzobishora.»

Ng’iri iriyazwe n’Umukama Imana: kuri urya musi nzorengesha izuba ku mutaga, nzozana umwijima ngo ukwire isi ku murango. Imisi mikuru yanyu nzoyihindura amaborogo, indirimbo zanyu zicike agacurantimba; nzobakenyeza amagunira bose, imitwe yose imobwe inkomvorera. Bazogandara nk’uko bagandarira umwana w’umuhungu w’ikinege, bibe nk’umusi w’akabonge gushika bihere.

Ng’iri iriyazwe n’Umukama Imana: Hazoza imisi aho nzotera amapfa mu gihugu, ntibasonze umukate kandi ntibanyoterwe amazi. Ariko bagire ipfa n’inyota vy’ukwumva amajambo y’Umukama.

Bazokwiyerereza bakubite ku kiyaga baje mu kindi, bazojarajara bakubite mu buraruko baje mu buseruko, kugira ngo barondere ijambo ry’Umukama, ariko ntibazoribona.