Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA YA 1 Y'UBUSHIKIRO
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU - ISAMWA ATA GICUMURO RYA BIKIRA MARIYA
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA 2 Y'UBUSHIKIRO
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA 8 NYAKANGA : IVUKA RYA BIKIRA MARIYA
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA 3 Y'UBUSHIKIRO
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA 17 KIGARAMA
KU WA 18 KIGARAMA
KU WA 19 KIGARAMA
- IDOMINIKA YA 4 Y'UBUHIKIRO
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA 22 KIGARAMA
KU WA 23 KIGARAMA
KU WA 24 KIGARAMA
IVUKA RYA YEZU: NOHELI
KU WA 26 KIGARAMA : SITEFANO MWERANDA
Umwaka B IDOMINIKA YA 1 Y'UBUSHIKIRO 6/12/2023
KU WA GATATU
IGISOMWA CA MBEREIZABURIINKURU NZIZA

Ivyo dusoma mu gitabu c'Umuhanuzi Izaya (Izaya 25,6-9)


Kuri urya musi,

Umukama Imana y'ingabo

azotegurira ibihugu vyose, kuri uyu murambi,

inzimano y'inyama zinuze, y'imivinyu iryoshe cane,

inyama zinuze n'umuvinyu ukamuye neza.

Uyo murambi azowukurako igitambara

co kugandara cari gitwikiriye abantu bose,

n'impuzu y'ugufuba abantu

yari ipfutse intara zose iyo ziva zikagera.

Urupfu azorwirukana ubutakigaruka.

 

Umukama azohanagura amarira y'abantu bose,

yongere akure iceyi ku gihugu ciwe cateterewe,

eka agikure kw'isi yose;

kuko Umukama yabivuze.

Kuri uyo musi, bazovuga bati:

«Ng'iyo Imana yacu, twari tuzeyeko urukiza;

Umukama ni we twari twishimiye;

turanezerewe kandi turahimbawe kuko yaturokoye.»